Sobota v nové smlouvě


27 stránekB

Craig L. Blomberg Ph.D. patří mezi přední evangelikální teology a je autorem řady knih a článků (u nás ho čtenáři znají např. z knihy Kauza Kristus [Návrat, 2009] kde v prvních dvou kapitolách obhajuje historickou hodnověrnost Kristova vzkříšení). S jeho svolením i se svolením vydavatelství B&H Publishing Group zde publikuji překlad jeho studie v níž zkoumá otázku závaznosti dne odpočinku pro křesťany. Jedná se o excerpt z velmi zajímavé knihy Perspectives on Sabbath - 4 Views, která dosud žel nebyla přeložena do češtiny. Práce Dr. Blomberga mne oslovila díky precizní a pečlivé argumentaci, jasně formulovaným závěrům a bohatému poznámkovému aparátu, kde dokládá svá tvrzení skrze odkazy na studie dalších teologů. Přesto je práce napsána srozumitelně a autor se nebojí formulovat i praktické závěry týkající se tématu. Studie má 27 stran a je členěna na tři větší celky: v první části autor stručně shrnuje postoje křesťanů ke dni odpočinku v jednotlivých etapách církevních dějin, ve druhé se zabývá otázkou vztahu mezi starou a novou smlouvou včetně analýzy stěžejních přístupů, kterými tento vztah teologové řeší, a v poslední části se věnuje exegezi NZ textů, které mají vztah k tématu soboty i neděle.

211 stránekB

Tato pozoruhodná kniha vyšla v r. 2010 ve svém již 4. vydání (LAM Publications, USA), je snadno srozumitelná, čtivá a zároveň jde dostatečně hluboko k podstatě problému. Autor je bývalý učitel a kazatel CASD a tato práce je výsledkem jeho cesty k hledání biblické pravdy o sobotě. Cílem je pomoci čtenářům porozumět a pochopit princip smluv v Písmu a zejména rozdíl mezi starou a novou smlouvou. Pochopení těchto stěžejních konceptů je pak následně rozváděno do aplikace pro Kristovy následovníky se zaměřením na otázku závaznosti soboty v nové smlouvě. Autor přesvědčivě prokazuje nezávaznost soboty pro křesťany a dokládá její naplnění v nové smlouvě v osobě Ježíše Krista.

3 stránkyC

Pokusil jsem se zde na necelých třech stránkách sumarizovat hlavní důvody pro nezávaznost soboty v novozákonní církvi. Cílem je podat základní koncept a nikoli uvést vyčerpávající argumenty. Detailní diskuze a další argumenty je možno nalézt v níže uvedených studiích na téma soboty.

40 stránekB

Detailní studie o (ne)závaznosti 4. přikázání Desatera v nové smlouvě. První dvě části jsou věnovány Starému zákonu, konkrétně Gn 2,2-3 a problematice staré smlouvy, jak je zachována v Mojžíšových knihách. Jádro práce spočívá ve studiu Nového zákona a diskuzi textů, které se týkají soboty. Pozornost je věnována také zmínkám o neděli v Novém zákoně a v raných spisech církevních otců. V poslední kapitole ukazuji na omyly E. G. Whiteové při výkladu textů týkajících se soboty. V příloze dokumentuji spor o sobotní otázku v průběhu cca 150 let existence Církve adventistů s.d.

Pozn.: Samotný název této studie může být zavádějící, protože jak na závěr uvádím, Písmo neopravňuje k závěru, že v nové smlouvě máme povinnost zachovávat nějaký den. Neděle tak plní pouze funkci dne vhodného (nikoli přikázaného) pro shromažďování Kristovy církve.

14 stránekB

Dr. Desmond Ford je bývalý člen CASD, který z církve odešel v r. 1980 po té, co doložil svojí studií neobhajitelnost učení o r. 1844 a předadventním vyšetřovacím soudu. Přesto však Dr. Ford stále věří v platnost soboty čtvrtého přikázání. Tato práce uvádí výčet jeho argumentů pro sobotu a kriticky je hodnotí. K některým otázkám jsou zde citovány také názory D. Ratzlaffa.

14 stránekA

J. Gladson zde reaguje na studii adventistického teologa Th. D. Ron du Preeze, který v r. 2008 zveřejnil svůj výklad Kol 2,16 v němž obhajuje interpretaci sobot, zmíněných apoštolem Pavlem v tomto textu, jako sobot ceremoniálních a nikoli týdenních. Gladson poukazuje na značnou účelovost této studie a zároveň obecně na mnohá úskalí při výkladu Kol 2,16, který vidí jako crux interpretum. Svými argumenty vyvrací du Preezovy závěry. (Uveřejněno jako dodatek v knize D. Ratzlaffa Sobota v Kristu).

Odkazy

   Musí křesťané světit sobotu?

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde