E. G. Whiteová & adventismus


Teologický seminář zveřejnil na stránkách Českého sdružení CASD reakci na otevřený dopis skupinky bývalých členů CASD. Byl jsem požádán o teologicky koncipovanou odpověď na tuto reakci - viz odkaz:

Veřejný dopis bývalých členů CASD
Reakce Teologického semináře
Odpověď na reakci Teologického semináře

53 stránekC

Pokusil jsem se v této práci poukázat na klíčové oblasti života a díla této ženy, která výrazně ovlivnila tvář historického i současného adventismu. Poukazuji zde na nezvratné důkazy o jejím značném opisování z cizích zdrojů, na její nenaplněné a mylné předpovědi, na její tvrzení stojící v protikladu k samotné evangelijní zvěsti Nového zákona. Dotýkám se také její údajně jedinečné zdravotní reformy, zmiňuji některé důležité události z jejího života a na závěr předkládám lékařská hodnocení z různých zdrojů, která se týkají její nemoci epilepsie spánkového laloku. Součástí práce je i obrazová příloha, která mi byla poskytnuta k publikování, nafocená v USA v muzeu E. G. W.

Vyjádření ke kritice týkající se podkapitolky o projektu Dr. Veltmana


3 stránkyB

V této krátké studii jsem se pokusil ukázat na komplexnost a provázanost všech tří základních teologických "pilířů", které formují identitu Církve adventistů s. d.: (1) údajného prorockého daru E. G. Whiteové, (2) učení o předadventním vyšetřovacím soudu a (3) závaznosti zachovávat sobotu.

13 stránekB

Autorka zde hodnotí všechny aspekty paradigmatu "velkého sporu" tak, jak ho učí Církev adventistů na základě výroků E. G. Whiteové, a srovnává je s biblickým učením. Součástí článku je i přehledná tabulka, kde je vedle sebe položeno biblické učení a učení "velkého sporu".

11 stránekB

Překlad kapitoly z knihy D. M. Canrighta o E. G. Whiteové, kde je ukazáno, že tato žena svými "viděními" i vlivem podporovala učení o zavřených dvěřích (nemožnost obrácení lidí ke Kristu), které adventisté zastávali celých dlouhých 7 let (1844 - 1851). Autor svá tvrzení dokládá řadou citátů z dobových adventistických materiálů a periodik. Popisuje také postupný odklon adventismu od této hereze a na závěr hodnotí neblahý vliv, jaký zmíněné učení přineslo.
Překlad zpracovala Iveta Škodová.

7 stránekC

Překlad mírně zkrácené druhé kapitoly knihy „Seventh-day Adventism Renounced“, která vyšla za autorova života v celkem čtrnácti vydáních. V této kapitole Canright popisuje stručně svůj život až do svého rozchodu s adventismem. Mluví zde otevřeně o svých pochybách, motivech i o situaci v církvi. Protože byl mladším současníkem E. G. Whiteové a Jamese Whitea a s oběma se osobně stýkal a spolupracoval, dozvídáme se zde přímo „z první ruky“ necenzurované informace o tom, jací tito dlouholetí vůdci a zakladatelé adventismu ve skutečnosti byli.

9 stránekB

Colleen Tinker z Life Assurance Ministries je autorkou stručného a přehledného srovnání hlavních bodů věrouky, kterými se liší učení Církve adventistů s. d. od křesťanské víry doložené již téměř dvěma tisíci lety historie křesťanské církve. K překladu jsem doplnil doslov, kde rozvádím a doplňuji některá tvrzení autorky.

1 stránkaB

J. Gladson zde reflektuje přínos práce anglikánského teologa Geoffrey Paxtona, který v r. 1977 sepsal a později i publikoval svoji práci "The Shaking of Adventism". Tématem je otázka ospravedlnění z víry v protikladu k ospravedlnění ze skutků. Autor v tomto krátkém článku poukazuje na "šokující" skutečnost, že chápání ospravedlnění v teolgii CASD má blíže k pojetí katolickému než k protestantskému.

Odkazy

   A. Adlof - Falešný peníz

   Spisy EGW včetně českých překladů

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde