Články a překlady na téma evolučního stvoření5 stránekB

Další z aktuálních publikací, které se zabývají novými pohledy na výklad první kapitoly knihy Genesis. Autoři se zaměřili na egyptskou mytologii týkající se stvoření a nachází v ní mnoho prvků, které se objevují v Genesis, jejíž text vnímají jako mladší. Biblický text o počátcích chápou primárně jako Mojžíšovu teologickou argumentaci vůči egyptskému polyteismu. Proto dle autorů text Genesis není zprávou o tom "jak" vzniklo materiálním stvoření, ale byl sepsán proto, aby Izraelskému národu pomohl zbavit se náboženského vlivu egypta. Podnětné je i zhodnocení mytologií babylónských a kenaanských. Mytologické obrazy použité v Genesis autoří vidí jako zcela korespondující s mytologií počátků a kosmosu, která v tehdejším světě převládala, a nevidí v tom žádnou překážku pro monoteisticky a křesťansky orientovaný výklad stvoření světa.

2 stránkyB

Zajímavá knížka od profesora RNDr. Jiřího A. Mejsnara, DrSc., IOM, který čtenářům předkládá důvody, které v jeho očích zpochybňují všeobecně uznávaný mechanismus evoluce, tj. fixace prospěšných náhodných mutací skrze přirozený výběr. Autor na základě svých znalostí genetiky takový mechanismus odmítá a přiklání se k blíže nespecifikovanému záměrnému vkládání informace do DNA živých tvorů v průběhu vývoje života na zemi (jehož délku 3,8 miliard let však nijak nezpochybňuje). Prof. Mejnar nikde v knížce neprezentuje svůj postoj k teismu. Jeho publikace je však velmi nestandardním nesouhlasem uznávané vědecké kapacity s již 150 trvajícím všeobecným přesvědčením vědy o samovolném vývoji života.

4 stránkyB

Kniha dvou vědeckých pracovníků, křesťanů, určená pro základní orientaci v otázkách vztahu vědy a víry. Autoři jsou zastánci teorie evolučního stvoření a podávají na podporu svého přístupu řadu pádných důkazů. Kniha je psána srozumitelně, čtivě a svojí formou se podobá středoškolské učebnici. Velmi zajímavé jsou zejména kapitoly, které detailně hodnotí základní scénáře chápaní příběhu Adama a Evy ve světle poznatků moderní vědy. Stránky projektu včetně mnoha zajímavých doplňujících článků: Origins


7 stránekA

Podnětná a inspirující kniha známého starozákonního teologa Dr. Ennse přináší velmi neotřelý a provokativní pohled na způsob výkladu prvních kapitol knihy Genesis (autor mj. poukazuje na závažné shodné rysy s mnohem staršími eposy Enuma Eliš a Atrahasis a diskutuje důsledky, které z toho plynou). Neméně podnětná je druhá část knihy, kde autor zkoumá Pavlovy texty o Adamovi a věnuje se způsobu jejich interpretace. To vše s vědomím důsledků, jaké pro naše chápání Písma mají poznatky současné vědy o původu života na Zemi. Kniha byla poublikována v r. 2012 a vřele ji doporučuji každému, koho zajímají nejaktuálnější pokroky v oblasti exegeze, hermeneutiky a teologie Písma. Kniha předpokládá alespoň jistou minimální míru znalostí v otázce evoluční teorie a teologie

5 stránekB

Dr. Walton přichází s novým výkladem první kapitoly knihy Genesis, který přináší novou možnost, jak na tento text nahlížet. Autor argumentuje, že text Gn 1 byl psán s cílem popsat ustanovení funkčností celého stvoření a ne jeho materiální podstatu. Jeho teorie má své nadšené zastánce i přesvědčené oponenty. Každopádně se však jedná o velmi zajímavý a inspirativní přínos k dosud existujícím teoriím výkladu Gn 1. Kniha žel neexistuje v češtině, proto jsem se rozhodl základní myšlenky zprostředkovat alespoň ve stručnosti v této recenzi. Svoji teorii Dr. Walton také prezentuje ve cca 2 hod dlouhém videu (angl.) zde: Origins Today: Genesis through Ancient Eyes
Kritika Waltonovy teorie od W. L. Craiga: Creation and Evolution, díly 7-10


8 stránekC

Sbírka citátů především křesťanských vědců, ale i teologů a církevních představitelů různých denominací k otázce vzniku života prostřednictvím tzv. evolučního stvoření (často také ne úplně výstižně označovaného jako teistická evoluce). Mezi citovanými autory jsou například M. Orko Vácha, J. Grygar, J. Heller, C. S. Lewis, J. R. W. Stott, papež Jan Pavel II, J. Moltmann a řada dalších.

10 stránekB

Kreacionismus, který spoléhá na doslovnou interpretaci prvních jedenácti kapitol knihy Genesis při výkladu dějin Země a života, je model, který přináší závažné otázky vzhledem k poznatkům, které vědní obory nashromáždily za dobu své existence. V tomto velmi stručném článku bych chtěl pouze přehledově upozornit na ty nejzávažnější

5 stránekC

Autor ze své pozice věřícího křesťana odpovídá na nejčastější námitky, které kreacionisté vznáší proti evolučnímu stvoření.

21 stránekB

Stručný výtah z rozsáhlého článku publikovaného na TalksOrigin.org od Douglase Theobalda, Ph. D. Autor podává vědecky podložené důkazy, které potvrzují existenci vývoje na mezidruhové úrovni mezi organismy. K pochopení argumentů je vhodná minimálně středoškolská znalost biologie.

6 stránekC

Úvaha nad původem a příčinami existence biologické smrti organismů z pohledu kreacionismu a evolučního stvoření.

11 stránekC

Nestandardně pojatá a inspirativní úvaha nad otázkou existence zla v přírodě a smrti organismů. Autor vychází z Písma i z pozorované reality v přírodě a pokládá zásadní a těžké otázky, které se dotýkají podstaty Boha a výkladu prvních kapitol knihy Genesis. Odpovědi pak hledá plně v souladu s výpovědí Písma.

3 stránkyC

Článek stručně diskutuje biblické zmínky o smrti, uvažuje nad několika klíčovými texty a poukazuje na to, že jejich výklad nemusí být v rozporu s aktuálními poznatky o dějinách života, který nás obklopuje. Jedná se pouze o přehledový článek či úvodník do problematiky.

8 stránekB

Teologická úvaha v níž autor propojuje teologii s vědeckým poznáním o vývoji člověka. V otázce interpretace příběhu Adama a Evy dává přednost výkladu východní (řecké) církve před výkladem západním (latinským). V centru jeho úvahy stojí Kristus vstupující do procesu evoluce událostí kříže. Přijetí důsledků smrti Krista pak umožňuje vznik nového stvoření založeného na obnovené důvěře v Boha. Nové stvoření autor chápe jako zásadní změnu orientace v trajektorii stvoření.

A Velmi náročný text   B Střední obtížnost   C Snadno srozumitelné   

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)