Mýtus evoluce
RNDr. Jiří A. Mejsnar, DrSc., IOM, Galén, 2013

Zajímavá knížka od profesora Mejsnara, který čtenářům předkládá důvody, které v jeho očích zpochybňují všeobecně uznávaný mechanismus evoluce, tj. fixace prospěšných náhodných mutací skrze přirozený výběr. Autor na základě svých znalostí genetiky takový mechanismus odmítá a přiklání se k blíže nespecifikovanému záměrnému vkládání informace do DNA živých tvorů v průběhu vývoje života na zemi (jehož délku 3,8 miliard let však nijak nezpochybňuje). Prof. Mejnar nikde v knížce neprezentuje svůj postoj k teismu. Jeho publikace je však velmi nestandardním nesouhlasem uznávané vědecké kapacity s již 150 trvajícím všeobecným přesvědčením vědy o samovolném vývoji života.
Podrobná recenze v češtině ZDE.

 
Boží řeč
Francis S. Collins, Columbus, 2012

Doktor Collins patří mezi přední světové kapacity v oblasti molekulární biologie a byl vedoucím projektu mapování lidského genomu. Zároveň je také hluboce věřícím člověkem a zakladatelem stránek BioLogos.org. Ve své knize seznamuje čtenáře nejen s vlastní cestou k víře a se svojí vědeckou prací, ale především předkládá logicky uspořádané důvody, které ho vedou k víře v Boha. Velmi pozitivně hodnotím zejména posledních pár kapitol, které se detailně zabývají zhodnocením pozic ateismu, agnosticismu, kreacionismu, inteligentního designu a teistické evoluce. Koncept teistické evoluce nazývá Dr. Collins "BioLogos" (Bios-život a Logos-Slovo) a v knize uvádí přesvědčivé argumenty pro volbu tohoto pojetí chápání Božího stvoření. Kniha je psána čtivým a srozumitelným způsobem dostupným i pro laickou veřejnost, přesto se čtenář dozvídá podstatné a vědeckým výzkumem podložené informace.

 
Pátrání po dvojité šroubovici
J. Gribbin, Columbus, 2006

John Gribbin je autorem velké řady populárně naučných publikací. Jeho největší předností je, že dokáže mistrně spojit podání i složitějších vědeckých faktů s čitelnou formou přístupnou širšímu publiku. Kniha nese podtitul 'Kvantová fyzika a život' a čtenáře detailně seznamuje s procesem odhalování podstaty života za posledních 150 let. Na základě objevů biochemie Gribbin ukazuje, jak je fungování replikace DNA i procesů v buňce odvozeno z přísně platných zákonů kvantové fyziky. Čtenář je postaven před mnoho facsinujících skutečností mikrosvěta, který je ve své složitosti přesto založen na v podstatě jednoduchých fyzikálních zákonitostech. Výklad však není omezen pouze na mikrosvět, ale autor také ukazuje, jaký dosah mají získané poznatky na chápání našeho původu a života na naší planetě. I přes to, že kniha vznikla již v r. 1985, nalezneme zde prakticky všechny zásadní poznatky potřebné k vykreslení celkového obrazu podstaty života. Vřele doporučuji každému, kdo rád přemýšlí a objevuje.

 
Třikrát evoluce versus stvoření
ed. Moreland & Reynolds, Návrat, 2004

Kniha obsahuje tři eseje autorů zastávajících rozdílný pohled na stvoření. P. Nelson a J. M. Reynolds zastávají teorii mladé země, R. C. Newman přináší argumenty pro teorii staré země a Howard J. van Till podporuje teorii plně obdarovaného stvoření (evoluční stvoření). K článkům se pak kriticky vyjadřují další autoři. Závěrečné dva pohledy jsou z pera R. H. Bubeho a P. E. Johnsona (autora u nás známé knížky Spor o Darwina).

 
Když se víra s vědou nehádá
P. Javornický, Testament, 2008

RNDr. P. Javornický, CSc je zastáncem teorie "plně obdarovaného stvoření" (evoluční stvoření). Na cca 200 stranách přináší řadu argumentů na podporu svého přístupu a dokládá své názory četnými příklady z oblasti biologie. V knize najdete také rozsáhlou sbírkou citátů řady vědců, teologů a lékařů.

 
Tančící skály (O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu)
M. Orko Vácha, Cesta, 2003

Čtivě napsaná publikace v níž autor přibližuje populárně naučným způsobem důvody, které hovoří pro stvoření skrze evoluci. Autor je molekulární biolog a katolický kněz, pracuje na lékařské fakultě MU a vyučuje na biskupském gymnáziu.

 
Návrat ke stromu života (evoluce a křesťanství)
M. Orko Vácha, Cesta, 2005

Opět velmi čtivá publikace. Jedná se o přednášky autora určené pro žáky biskupského gymnázia. Kniha z poloviny odpovídá na otázky přírodovědecké a z poloviny na otázky teologické.

 
Zamrzlá evoluce (aneb je to jinak, pane Darwin)
J. Flegr, Academia, 2008

Autor je evoluční biolog, není věřící. Ve své knize předkládá jiné vysvětlení evoluce, než je běžně rozšířené. Jeho teorie je syntézou teorie přerušovaných rovnovah (punctuated equilibrium) od S. J. Goulda a teorie evolučně stabilních strategií od J. M. Smitha. J. Flegr postuluje závěr, že pohlavně se rozmnožující druhy jsou evolučně plastické pouze v první etapě své existence a to do doby, než se v jejich genofondu nahromadí dostatek geneticky podmíněné variability. Většinu času existence druhu proto nedochází k jeho významnějším změnám, a proto mimo jiné také dnes nenacházíme velké množství přechodných článků.

 
Darwinova černá skříňka
M. Behe, Návrat, 2001

Autor je molekulární biolog, zastánce teorie Inteligentního designu (ID). Ve své knize dokládá na různých příkladech (bičík buňky, krevní srážlivost, imunitní systém, oko apod.), že se jedná o systémy s tzv. neredukovatelnou složitostí (irreducible complexity), které údajně nemohly vznikat postupným vývojem, ale bylo nezbytné je stvořit již plně funkční a tak komplexní, jak je známe dnes.

Pozn. Jeho hypotéza nebyla vědeckou komunitou přijata a v odborných časopisech byly nastíněny možné postupné procesy vedoucí v důsledku k systémům, které Behe vnímá jako neredukovatelně složité. Autor také v roce 2005 svědčil v tzv. Doverském procesu (spor o to, zda je přípustné učit ve školách kreacionismus či nikoli), a v jeho průběhu také svojí hypotézu obhajoval, ale neuspěl. V otázce vzniku imunitního systému bylo v procesu předloženo 58 recenzovaných publikací z odborných časopisů, 9 knih a několik kapitol z učebnic o evoluci imunitního systému vyvracející jeho údajnou neredukovatelnou složitost.

 

Knihy v angličtině


In The Beginning... We Misunderstood
J. V. Miller & J. M. Sodden, Kregel Publications, 2012

Další z aktuálních publikací, které se zabývají novými pohledy na výklad první kapitoly knihy Genesis. Autoři se zaměřili na egyptskou mytologii týkající se stvoření a nachází v ní mnoho prvků, které se objevují v Genesis, jejíž text vnímají jako mladší. Biblický text o počátcích chápou primárně jako Mojžíšovu teologickou argumentaci vůči egyptskému polyteismu. Proto dle autorů text Genesis není zprávou o tom "jak" vzniklo materiálním stvoření, ale byl sepsán proto, aby Izraelskému národu pomohl zbavit se náboženského vlivu egypta. Podnětné je i zhodnocení mytologií babylónských a kenaanských. Mytologické obrazy použité v Genesis autoří vidí jako zcela korespondující s mytologií počátků a kosmosu, která v tehdejším světě převládala, a nevidí v tom žádnou překážku pro monoteisticky a křesťansky orientovaný výklad stvoření světa.
Podrobná recenze v češtině ZDE.

 
Origins: Christian perspectives on Creation, Evolution and Intelligent Design
Deborah B. Haarsma & Loren D. Haarsma, FaithAlive, 2011

Kniha dvou vědeckých pracovníků, křesťanů, určená pro základní orientaci v otázkách vztahu vědy a víry. Autoři jsou zastánci teorie evolučního stvoření a podávají na podporu svého přístupu řadu pádných důkazů. Kniha je psána srozumitelně, čtivě a svojí formou se podobá středoškolské učebnici. Velmi zajímavé jsou zejména kapitoly, které detailně hodnotí základní scénáře chápaní příběhu Adama a Evy ve světle poznatků moderní vědy.

Stránky projektu včetně mnoha zajímavých doplňujících článků: ZDE
Podrobná recenze v češtině ZDE.
 
Evoluce Adama
Peter Enns, BrazosPress, 2012

Podnětná a inspirující kniha známého starozákonního teologa Dr. Ennse přináší velmi neotřelý a provokativní pohled na způsob výkladu prvních kapitol knihy Genesis (autor mj. poukazuje na závažné shodné rysy s eposy Enuma Eliš a Atrahasis a diskutuje důsledky, které z toho plynou). Neméně podnětná je druhá část knihy, kde autor zkoumá Pavlovy texty o Adamovi a věnuje se způsobu jejich interpretace. To vše s vědomím důsledků, jaké pro naše chápání Písma mají poznatky současné vědy o původu života na Zemi. Kniha byla publikována v r. 2012 a vřele ji doporučuji každému, koho zajímají nejaktuálnější pokroky v oblasti exegeze, hermeneutiky a teologie Písma. Kniha předpokládá alespoň jistou minimální míru znalostí v otázce evoluční teorie a teologie.
Podrobná recenze v češtině ZDE.

 
The Lost World of Genesis One
J. H. Walton, InterVarsityPress, 2009

Dr. Walton přichází s novým výkladem první kapitoly knihy Genesis, který přináší zajímavou možnost, jak na tento text nahlížet. Autor ukazuje, že text Gn 1 byl psán s cílem popsat ustanovení funkčností celého stvoření a ne jeho materiální podstatu. Kniha žel neexistuje v češtině, proto jsem se rozhodl základní myšlenky zprostředkovat alespoň ve stručnosti v této recenzi. Své myšlenky Dr. Walton také prezentuje ve cca 2 hod dlouhém videu (angl.) zde: Origins Today: Genesis through Ancient Eyes
Podrobná recenze v češtině ZDE
.

 
The Origins Debate: Evangelical perspectives on creation, evolution, and intelligent design (Christianity Today Essentials)
Dinesh D'Souza, Howard J. Van Till, Stan Guthrie, Nancy Pearcey, Charles Edward White, Richard N. Ostling, Tim Stafford, Alister McGrath, John Wilson
Christianity Today International, 2012 (Kindle edition)

Sborník esejí na téma teistické evoluce. Nejnovější informace a přístupy k otázce stvoření skrze evoluci. Zajímavé jsou například aktuální pohledy na historicitu Adama, matematické důvody potvrzující inteligenci v pozadí naší viditelné reality aj.