BLOG o hledání odpovědí      


... především na nelehké otázky týkající se Boha, Bible, křesťanské víry a smyslu života.
     Evoluční stvoření      


Jak v konfrontaci s vědeckým poznáním neztratit ani víru ani integritu svého rozumu.
Koncept evoluce nemusí vylučovat stvoření ani zpochybňovat výpověď knihy Genesis.
Problémy teologie CASD


Studie a překlady článků poukazující na nesrovnalosti v teologii Církve adventistů s. d.
Témata: zákon, sobota, vyšetřovací soud, čisté a nečisté, desátky, E. G. Whiteová aj.Aktuálně publikováno


Recenze: Miler & Soden - Na počátku... jsme nechápali správně

Další z aktuálních publikací, které se zabývají novými pohledy na výklad první kapitoly knihy Genesis. Autoři se zaměřili na egyptskou mytologii týkající se stvoření a nachází v ní mnoho prvků, které se objevují v Genesis, jejíž text vnímají jako mladší. Biblický text o počátcích chápou primárně jako Mojžíšovu teologickou argumentaci vůči egyptskému polyteismu. Proto dle autorů text Genesis není zprávou o tom "jak" vzniklo materiálním stvoření, ale byl sepsán proto, aby Izraelskému národu pomohl zbavit se náboženského vlivu egypta. Podnětné je i zhodnocení mytologií babylónských a kenaanských. Mytologické obrazy použité v Genesis autoří vidí jako zcela korespondující s mytologií počátků a kosmosu, která v tehdejším světě převládala, a nevidí v tom žádnou překážku pro monoteisticky a křesťansky orientovaný výklad stvoření světa.Recenze: Jiří A. Mejsnar - Mýtus evoluce

Zajímavá knížka od profesora RNDr. Jiřího A. Mejsnara, DrSc., IOM, který čtenářům předkládá důvody, které v jeho očích zpochybňují všeobecně uznávaný mechanismus evoluce, tj. fixace prospěšných náhodných mutací skrze přirozený výběr. Autor na základě svých znalostí genetiky takový mechanismus odmítá a přiklání se k blíže nespecifikovanému záměrnému vkládání informace do DNA živých tvorů v průběhu vývoje života na zemi (jehož délku 3,8 miliard let však nijak nezpochybňuje). Prof. Mejnar nikde v knížce neprezentuje svůj postoj k teismu. Jeho publikace je však velmi nestandardním nesouhlasem uznávané vědecké kapacity s již 150 trvajícím všeobecným přesvědčením vědy o samovolném vývoji života.Recenze: D & L. Haarsma - Počátky (Origins)

Kniha dvou vědeckých pracovníků, křesťanů, určená pro základní orientaci v otázkách vztahu vědy a víry. Autoři jsou zastánci teorie evolučního stvoření a podávají na podporu svého přístupu řadu pádných důkazů. Kniha je psána srozumitelně, čtivě a svojí formou se podobá středoškolské učebnici. Velmi zajímavé jsou zejména kapitoly, které detailně hodnotí základní scénáře chápaní příběhu Adama a Evy ve světle poznatků moderní vědy. Stránky projektu včetně mnoha zajímavých doplňujících článků: OriginsRecenze: P. Enns - Evoluce Adama

Podnětná a inspirující kniha známého starozákonního teologa Dr. Ennse přináší velmi neotřelý a provokativní pohled na způsob výkladu prvních kapitol knihy Genesis (autor mj. poukazuje na závažné shodné rysy s mnohem staršími eposy Enuma Eliš a Atrahasis a diskutuje důsledky, které z toho plynou). Neméně podnětná je druhá část knihy, kde autor zkoumá Pavlovy texty o Adamovi a věnuje se způsobu jejich interpretace. To vše s vědomím důsledků, jaké pro naše chápání Písma mají poznatky současné vědy o původu života na Zemi. Kniha byla publikována v r. 2012 a vřele ji doporučuji každému, koho zajímají nejaktuálnější pokroky v oblasti exegeze, hermeneutiky a teologie Písma. Kniha předpokládá alespoň jistou minimální míru znalostí v otázce evoluční teorie a teologie.C. Blomberg - Sobota - naplněna v Kristu

Craig L. Blomberg Ph.D. patří mezi přední evangelikální teology a je autorem řady knih a článků (u nás ho čtenáři znají např. z knihy Kauza Kristus [Návrat, 2009] kde v prvních dvou kapitolách obhajuje historickou hodnověrnost Kristova vzkříšení). S jeho svolením i se svolením vydavatelství B&H Publishing Group zde publikuji překlad jeho studie v níž zkoumá otázku závaznosti dne odpočinku pro křesťany. Jedná se o excerpt z velmi zajímavé knihy Perspectives on Sabbath - 4 Views, která dosud žel nebyla přeložena do češtiny. Práce Dr. Blomberga mne oslovila díky precizní a pečlivé argumentaci, jasně formulovaným závěrům a bohatému poznámkovému aparátu, kde dokládá svá tvrzení skrze odkazy na studie dalších teologů. Přesto je práce napsána srozumitelně a autor se nebojí formulovat i praktické závěry týkající se tématu. Studie má 27 stran a je členěna na tři větší celky: v první části autor stručně shrnuje postoje křesťanů ke dni odpočinku v jednotlivých etapách církevních dějin, ve druhé se zabývá otázkou vztahu mezi starou a novou smlouvou včetně analýzy stěžejních přístupů, kterými tento vztah teologové řeší, a v poslední části se věnuje exegezi NZ textů, které mají vztah k tématu soboty i neděle.D. Ratzlaff - SOBOTA V KRISTU

Kompletní překlad celé knihy (211 stran). Autor zde pojednává o principech smluv v Písmu, vztahu mezi starou a novou smlouvou a především o otázce závaznosti soboty v Novém Zákoně. Přesvědčivě prokazuje nezávaznost soboty pro křesťany a dokládá její naplnění v nové smlouvě v osobě Ježíše Krista. Knihu vřele doporučuji každému, koho zajímá otázka soboty.
Recenze knih o evolučním stvoření a výkladech knihy Genesis